دکتر سوزان امامي پور
نسخه مخصوص چاپ تاریخ درج : يازدهم مرداد 1389 تعداد بازدید:2296

 
نام و نام خانوادگي: سوزان امامي پور
درجه علمي: استاديار
محل كار: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي

 

 
 
 
مقالات چاپ شده در مجلات علمي:
 سوزان امامي پور، تاثير اقليت با ثبات بر پاسخ هاي اكثريت در آزمايش ادارك رنگ. فصلنامه دانش و پژوهش، سال اول، شماره 4، تابستان 1379.ص 26-17
2- حسن شمس اسفند آباد، سوزان امامي پور، مطالعه تاثير اضطراب زبان خارجي بر يادگيري زبان خارجي در دانش آموزان دختر و پسر سال دوم دبيرستان شهر تهران. فصلنامه پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي، شماره پنجم، بهار و تابستان 1380. ص78-69
3- سيد جلال صدرالسادات، حسن شمس اسفند آباد، سوزان امامي پور، مقايسه رفتارتطبيقي افراد عادي با افراد كم توان ذهني. فصلنامه پژوهشي توانبخشي، سال سوم، شماره هشتم و نهم، بهار و تابستان 1381.ص28-22
 
4- سوزان امامي پور، علي اكبر سيف، بررسي تحولي سبك هاي تفكر در دانش آموزان و دانشجويان و رابطه آنها با خلاقيت و پيشرفت تحصيلي. فصلنامه نو‎آوريهاي آموزشي، سال دوم، شماره 3، بهار82 13.ص56-35
 
5- حسن شمس اسفند آباد، سوزان امامي پور، سيد جلال صدرالسادات، بررسي شيوع اختلال رفتاري در دانش‎آموزان مقطع ابتدايي شهر ابهر. فصلنامه پژوهشي توانبخشي، سال سوم، شماره دوازدهم، بهار 1382.ص41-34
 
6- حسن شمس اسفند آباد، سوزان امامي پور، بررسي ميزان رواج همسرآزاري و عوامل موثر بر آن، فصلنامه پژوهش زنان، سال سوم، شماره 5، بهار،1382.ص82-59
 
7- سوزان امامي پور، سيد جلال صدرالسادات، حسن شمس اسفند آباد، بررسي مقايسه‎اي عزت نفس در دانش‎آموزان عادي و نابينا. فصلنامه علمي- پژوهشي مددكاري اجتماعي، شماره 14-15، 1382.ص128-121
 
8- حسن شمس اسفند آباد، سوزان امامي پور، مطالعه سبكهاي يادگيري در دانش‎آموزان يك زبانه و دو زبانه دوره راهنمايي و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي و جنسيت. فصلنامه نو‎آوريهاي آموزشي، سال دوم، شماره 3، پاييز 1382.ص27-11
 
9- حسن شمس اسفند آباد، سوزان امامي پور، مطالعه سبكهاي يادگيري در دانشجويان رشته هاي علوم انساني، علوم پايه و معماري و رابطه بين سبكهاي يادگيري با پيشرفت تحصيلي و جنسيت. فصلنامه پژوهشهاي رواني – تربيتي دانشگاه تربيت معلم، سال اول، تابستان 1383.ص24-1
10- حسن شمس اسفند آباد، سوزان امامي پور، مطالعه سبكهاي يادگيري و رابطه بين سبكهاي يادگيري با پيشرفت تحصيلي و جنسيت در دانش‎آموزان دختر و پسر دبيرستاني شهر زنجان. فصلنامه مددكاري اجتماعي. سال سوم، شماره 18 و 19. تابستان و پاييز 1383.ص100-94
 
11- حسن شمس اسفند آباد، سيد جلال صدرالسادات، سوزان امامي پور، شناسايي اختلالات رفتاري در كودكان داراي پدر معتاد. فصلنامه علمي- پژوهشي توانبخشي. سال پنجم، شماره شانزدهم و هفدهم، بهار و تابستان 1383،ص38-32
 
12- حسن شمس اسفند آباد، سوزان امامي پور، سيد جلال صدرالسادات، همسر آزاري و عوامل مؤثر بر آن در زنان متأهل شهر تهران. مجله علمي – پژوهشي توانبخشي دوره پنجم، شماره سوم، پاييز1383.ص36-30
 
 13- سيد جلال صدرالسادات، حسن شمس اسفند آباد، سوزان امامي پور، مقايسه شيوه‎هاي فرزند پروري و كاركرد خانواده‏ در خانواده‏هاي كودكان بد سرپرست، خانواده‏هاي كودكان داراي اختلالات رفتاري و خانواده‏هاي كودكان عادي. مجله دانشگاه علوم پزشكي شهر كرد ، دوره 7، شماره 2، تابستان 1384.ص49-43
 
14-ستاره حسينيان، سوزان امامي پور، مقايسه هوش هيجاني و جرات ورزي در دانش آموزان دختر و پسر نابينا و عادي.فصلنامه روان شناسي كاربردي، دوره اول، شماره 1، پاييز 1385، ص 19-29
 
15- سوزان امامي پور، فرناز كشاورزي ارشدي، صديقه جلالي فر، مقايسه كودك آزاري در كودكان نابينا، ناشنوا و عادي. فصلنامه علمي پژوهشي علوم بهزيستي و توانبخشي، دوره اول، شماره اول، زمستان 1385. ص31-26
 
16- فرناز كشاورزي ارشدي، سوزان امامي پور، نازمريم مظاهري كلهرودي.رابطه هوش هیجانی و سبکهای تفکر در دانشجويان. فصلنامه روان شناسي كاربردي، دوره اول، شماره 2، زمستان 1385، ص 48-36
 
17-سوزان امامی پور، حسن شمس اسفندآباد، سيد جلال صدرالسادات و سميرا نژاد نادری. بررسی مقايسه ای اختلالات روانی و کيفيت زندگی در چهار گروه مردان معتاد مبتلا به ايدز، ، معتاد غير مبتلا به ايدز، غير معتاد مبتلا به ايدز و سالم . مجله دانشگاه علوم پزشكي شهر كرد ، دوره 10، شماره 1، بهار 1387.ص77-69
 
18- فرزانه زادشير، مهناز استکی و سوزان امامی پور. مقایسه قضاوت اخلاقی و رشد اجتماعی دانش آموزان دبستان های غیر انتفاعی تحت تعلیم آموزش قرآن به شيوه حفظ با معانی با غیر انتفاعی عادی. مجله روانشناسی کاربردی دانشگاه شهید بهشتی،دوره 10، شماره 3، تابستان 1388، ص 25-47
 
19- فاطمه سادات ديباجي فروشاني،سوزان امامي پور ، غلامرضا محمودي. رابطه رضايتمندي زناشويي و راهبرد هاي حل تعارض والدين با پيشرفت تحصيلي فرزندان. فصلنامه تحقيقات روانشناختي، شماره 1 ، بهار 1388، ص 68-57
20- رقيه تقديري، سوزان امامي پور ، مژگان سپاه منصور. رابطه  سبك هاي هويت، خود كارآمدي و خود تنظيمي. فصلنامه تحقيقات روانشناختي، شماره 1 ، بهار 1388، ص 106-91
 
21- محمد جعفر جوادي، سوزان امامي پور ، زهرا رضايي كاشي. رابطه بازيهاي رايانه اي با ژرخاشگري و روابط والد- فرزند در دانش آموزان. فصلنامه تحقيقات روانشناختي، شماره 3 ، پاييز 1388، ص 90-79
 
22- Shams Esfandabad, H., & Emamipour, S. (2004). Prevalence of Wife Abuse. Women's Research. A Quarterly Journal of the Center for Women's Studies, Vol. 1, No 1. June 2004
 
23- Shams Esfandabad, H . & Emamipour, S. (2008). The study of learning styles in middle school monolingual and bilingual students and its relationship with educational achievement and gender. Quarterly Journal of educational innovations. No.22, winter 2008,p 47-56.
 
 
 
 
مقالات ارائه شده در سمينارها و كنگره هاي علمي:
 
1-سوزان امامي پور، علي اكبر سيف. بررسي رابطه سبكهاي تفكر و خلاقيت. اولين كنگره سراسري روانشناسي ايران. دانشگاه تربيت معلم، آبان ماه1381 .
 
2- سوزان امامي پور، حسن شمس اسفند آباد، افشين وجداني. مقايسه همسر آزاري جسمي و رواني در مردان معتاد و غيرمعتاد. اولين سمينار رويكردي نوين به كليات پيشگيري و درمان اعتياد دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي، زمستان1384.
 
3- فرناز كشاورزي ارشدي، سوزان امامي پور . مطالعه تاثير آموزش مهارت هاي ارتباطي و مديريت هيجاني ( از مهارتهاي زندگي) بر كاهش ميزان افسردگي، پرخاشگري و سبك اسناد دختران نوجوان كار و خيابان. اولين كنگره سراسري پژوهشهاي روانشناسي باليني ايران، اسفند ماه 1384.
 
4- سوزان امامي پور، حسن شمس اسفند آباد. بررسي تفكر كليشه اي نسبت به جنس در دانشجويان و دانش آموزان دختر و پسر. دومين كنگره روانشناسي ايران ، دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي، ارديبهشت  ماه 1385.
 
5سوزان امامي پور، حسن شمس اسفند آباد. همسر آزاري و عوامل مؤثر بر آن در مراجعين زن دادگاه هاي خانواده در شهر تهران ، دومين كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده، دانشگاه شهيد بهشتي، ارديبهشت  ماه 1385.
 
6- فرناز كشاورزي ارشدي، سوزان امامي پور، مهروز سام. مقايسه سبكهاي تفكر در دانشجويان رشته‎هاي علوم انساني، فني- مهندسي و هنر ، دومين سمينار بهداشت رواني، دانشگاه علم و صنعت، خرداد ماه 1385.
 
7- حسن شمس اسفند آباد، سوزان امامی پور، کوروش محمدی حاصل. بررسی عوامل موثر در موفقيت دختران در کنکور.همايش ملی زنان و چالش های پيش رو. دانشگاه ايلام.10 آبان ماه 1385.
 
8- سوزان امامي پور، صديقه جلالي فر. كودك آزاري در دانش آموزان نابينا و ناشنوا. سمينار روان شناسي و زندگي معاصر. دانشگاه آزاد اسلامي واحد نائين، بهمن  ماه 1385
 
9-ستاره حسينيان، سوزان امامي پور. مقايسه هوش هيجاني دانش آموزان دختر و پسر نابينا و عادي. همايش ملي روان شناسي و جامعه. دانشگاه آزاد اسلامي رودهن، اسفند ماه 1385.
 
10- صديقه جلالي فر، سوزان امامي پور، فرناز كشاورزي ارشدي. كودك  آزاري و عوامل موثر بر آن در دانش آموزان استثنايي و عادي. همايش ملي روان شناسي و جامعه. دانشگاه آزاد اسلامي رودهن، اسفند ماه 1385.
 
11- ستاره حسينيان، سوزان امامي پور. رابطه هوش هيجانی و جرات ورزی در دانش آموزان دختر و پسر نابينا. دومين همايش ملی روانشناسی و آموزش کودکان استثنايی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. آذر ماه 1386.
 
12- صديقه جلالي فر، سوزان امامي پور، فرناز كشاورزي ارشدي. مقايسه سوء رفتار جسمی، عاطفی و غفلت نسبت به کودکان نابينا، ناشنوا و عادی. دومين همايش ملی روانشناسی و آموزش کودکان استثنايی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. آذر ماه 1386.
 
13- شيرين ولی زاده ، سوزان امامی پور. تاثير آموزش روش مقابله با باورهای غير منطقی بر اضطراب دانش آموزان دختر نابينا. دومين همايش ملی روانشناسی و آموزش کودکان استثنايی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. آذر ماه 1386.
 
14- شيرين ولی زاده ، سوزان امامی پور، مژگان سپاه منصور. تاثير آموزش درمان عقلانی – هيجانی رفتاری بر عزت نفس و باورهای غيرمنطقی. دومين همايش ملی روانشناسی و آموزش کودکان استثنايی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. آذر ماه 1386.
 
15- ستاره حسينيان، سوزان امامي پور. رابطه عوامل  فردی -اجتماعی مجرمين بر درجه بندی جرائم. همايش ملی کنترل جرائم خشونت بار، نقش نهادها و سازمانها. نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران. دی ماه 1386.
 
16- سوزان سلاجقه، سوزان امامی پور، مژگان سپاه منصور. رابطه بين سبکهای دلبستگی با اضطراب امتحان و پيشرفت تحصيلی. دومين همايش ملی روان شناسی و جامعه. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن. دی ماه 1386.
 
17- شيرين ولی زاده ، سوزان امامی پور. تاثير آموزش درمان عقلانی – هيجانی رفتاری بر اضطراب و باورهای غيرمنطقی دختران نابينا. دومين همايش ملی روان شناسی و جامعه. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن. دی ماه 1386.
 
18-عراز گلدی رجب پور، سوزان امامی پور. بررسی رابطه سبکهای هويت و سلامت روان با عملکرد تحصيلی در دانش آموزان دوره متوسطه شهر گرگان. همايش منطقه ای بهداشت روانی دوران رشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد نايين. 6 اسفند 1386.
 
19- شيرين ولی زاده ، سوزان امامی پور.تاثير روش آرميدگی همراه با موسيقی بر سلامت عمومی و عزت نفس دانشجويان. چهارمين سمينار سراسری بهداشت روانی دانشجويان. دانشگاه شيراز. 1 و2 خرداد 1387.
 
20- رقيه تقديری، سوزان امامی پور .رابطه سبك‌هاي هويت با خود تنظيمي در يادگيري دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمان. چهارمين سمينار سراسری بهداشت روانی دانشجويان. دانشگاه شيراز. 1 و2 خرداد 1387.
 
21-مژگان سپاه منصور، سوزان امامی پور، ساناز حسن زاده فرشید. رابطه سبک های دلبستگی و راهبردهای حل تعارض فرزند- والد بر نگرش فرزندان نسبت به والدین. همایش ملی مشکلات اضطرابی کودکان و نوجوانان. دانشگاه پیام نور کرج،11 و 12 اسفند ماه 1388.
 
 
22-  Emamipour, S., Shams Esfandabad, H. (2010). A comparative study of learning styles among monolingual (Persian) and bilingual (Turkish-Persian) secondary school students. World Conference on Psychology & Guidance. Antalya, Turkey, 2010, P. 46.
 
23- Shams Esfandabad, H., & Nejadnaderi, S,. Emamipour, S. (2010). Assessment of quality of life and psychological disorder symptoms among opium -dependent men on buprenorphine detoxification. World Conference on Psychology & Guidance. Antalya, Turkey, 2010, P. 65.
 
24-  Feiz, P. , Emamipour, S., Rostami, R. & Sadeghi,V. (2010). The relationships between Wechsler intelligence scale for children (WISC-R) with the cognitive assessment system(CAS). World Conference on Psychology & Guidance. Antalya, Turkey, 2010, P. 54.
كتاب هاي چاپ شده:
انگيزش و هيجان. فرانكن، رابرت اي (1988). ترجمه حسن شمس اسفند‌آباد ، غلامرضا محمودي و سوزان امامي پور. تهران: نشر ني. ( 1384)
سبکهای يادگيری و شناختی، نظريه ها و آزمونها. تاليف سوزان امامی پور و حسن شمس اسفندآباد. تهران: انتشارات سمت.1386.
 
همكاري در طرحهاي پژوهشي
1- ”مطالعه تاثير اضطراب زبان خارجي بر يادگيري زبان خارجي در دانش آموزان دختر و پسر سال دوم دبيرستان شهر تهران“. دانشگاه بين المللي امام خميني (ره).
2- ”مطالعه سبكهاي يادگيري در دانشجويان گروههاي مختلف علوم انساني، علوم پايه و معماري و رابطه سبكهاي يادگيري با پيشرفت تحصيلي و جنسيت“. دانشگاه بين المللي امام خميني (ره). 
3- ”بررسي شيوع اختلالات رفتاري در دانش‌آموزان مقطع ابتدايي شهر ابهر“. دفتر تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان زنجان.
4- ”مطالعه سبكهاي يادگيري دانش‌آموزان يك زبانه و دوزبانه و رابطه آن با جنسيت و پيشرفت تحصيلي“. سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي آموزش و پرورش تهران.
5- ”بررسي و مقايسه ميزان شيوع اختلالهاي رفتاري در كودكان والدين معتاد و كودكان والدين غير معتاد شهر قزوين“. معاونت پيشگيري سازمان بهزيستي استان قزوين.
6- ”هنجاريابي آزمون رفتار انطباقي ABS-RC:2. پژوهشكده دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.
7- ”بررسي مقايسه‌اي چگونگي اختلالات شخصيتي نوجوانان بزهكار در فرهنگ ما و ويژگيهاي مطرح شده براي اين گروه در فرهنگهاي ديگر“. پژوهشكده دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.
8- ”بررسي ميزان شيوع و عوامل مؤثر بر همسر آزاري جسمي- رواني نسبت به زنان متأهل شهر تهران“. پژوهشكده دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.
9- ”بررسي روند قبولي در كنكور و عوامل آموزشي و غير آموزشي موثر بر آن“. سازمان آموزش و پرورش استان قزوين.
10- ”بررسي مقايسه‎اي اختلالات رواني و كيفيت زندگي در چهار گروه افراد معتاد مبتلا به ايدز، معتاد غير مبتلا به ايدز، غير معتاد مبتلا به ايدز و سالم“. پژوهشكده دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.     
 
سوابق آموزشي:
-تدريس دروس مختلف دوره هاي كارشناسي و راهنمايي پايان نامه هاي كارشناسي از سال 1376 تاكنون.
-تدريس دروس مختلف دوره هاي كارشناسي ارشد وراهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي كارشناسي ارشد از سال 1380 تاكنون.
-تدريس دروس دوره  دكتري و مشاوره پايان نامه هاي دكتري از سال 1387 تاكنون.

 

سايتهای مرتبط